Charakterystyka dróg i placów

Projekt zakłada rekonstrukcję historycznego układu komunikacyjnego skweru z lat 20 tych XX wieku z adaptacją powojennego placu z pomnikiem. Nowe elementy to ścieżka brukowana kostka granitową tworząca tzw. skrót od ul. St. Wyspiańskiego łącząca ciąg pieszy od parku miejskiego ze skwerem. Drugim nowym elementem jest wyłożony płytami granitowymi plac pod pergolą, który będzie narażony na intensywne użytkowanie. 

Wszystkie drogi i ścieżki na terenie placu przewidziane są dla ruchu pieszego ze sporadycznym wjazdem lekkiego sprzętu ogrodniczego niezbędnego do pielęgnacji zieleni skweru. 

Odtwarzane są ścieżki o nawierzchni żwirowej na dwuwarstwowej podbudowie ułożonej w krawężnikach betonowych, z jednostronnym spadkiem 3%, odprowadzające wody opadowe na przylegająca zieleń. 

Prace przewidziane: 

  1. demontaż istniejących ,zdewastowanych krawężników betonowych i ich podbudowy betonowej gł. ca 20 cm - 336 mb
  2. wykonanie nawierzchni żwirowej pow. 1116 m2 
  3. remont nawierzchni placu pod pomnikiem pow. 72 m2
  4. wykonanie nawierzchni brukowanej pow. 35 m2

Zakłada się użycie do warstwy ścieralnej kruszywa o jasnej barwie, Nawierzchnie wykonać wg. załączonych do projektu przekrojów konstrukcyjnych. 

Przewiduje się użycie części zdemontowanych krawężników do podniesienia poziomu placu wypoczynkowego pod pergolą .

Prace ziemne: 

Przewiduje się korytowanie tras projektowanych ścieżek średnio na gł. 10 cm, z uwagi na podniesienie w projekcie rzędnych terenu i ścieżek - wykopy 120,6 m3 

Przewiduje się nawiezienie ziemi urodzajnej na ukształtowanie placu z pergolą, tj. nasyp ca 46 m3 

Prace ziemne związane z nawiezieniem ziemi humusowej pod zieleń są ujęte w projekcie szaty roślinnej. 

Plac przy pomniku wymaga robót naprawczych polegających na: demontażu nawierzchni z płyt granitowych oraz bloków stanowiących stopnie, uzupełnieniu warstwy podbudowy (przyjęto 20 cm betonu B15), ponownym ułożeniu płyt granitowych i bloków stopni w oryginalnym układzie i wykonaniu spoin między płytami zaprawą cementowo-piaskową. Dokładny zakres prac remontowych będzie można ocenić po zdemontowaniu nawierzchni.